Nigdy nie wiadomo, która z wykorzystanych możliwości odniesie skutek – czy w ogóle go odniesie, lecz warto próbować.

 • Dopilnować żeby wyrok/postanowienie sądu zawierał istotne wskazania dotyczące:
  • Miejsce i czas zrealizowania kontaktu (przekazania dziecka).
  • Obowiązki nałożone na każdego z rodziców:
   • Przygotowanie dziecka do kontaktu
   • Wydanie dziecka na kontakt
   • Nieprzeszkadzanie w kontakcie
   • Odebranie i oddanie dziecka
   • Oraz inne kwestie uznane przez Ciebie za istotne.

 • Próbować porozumieć się między sobą bezpośrednio bez obecności osób trzecich, bądź przy udziale pełnomocnika, psychologa, mediatora.

 • Złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego o:
 • KPC Art. 5821. Ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd opiekuńczy.
  • Pokrycie kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu przez osobę pod której pieczą  pozostaje dziecko.
  • Zobowiązanie osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach.
  • Odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.
  • Zagrożeniem nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej.
 • KPC Art. 598. Kara grzywny za uchylanie się od objęcia opieki lub nie wykonywanie zarządzeń sądu opiekuńczego.
  • wymierzenie grzywny opiekunowi, który nie wykonuje zarządzeń sądu opiekuńczego.
 • KPC Art. 59815. Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.
  • Zagrożenie nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.
 • KPC Art. 59817. Zwrot uprawnionemu do kontaktu z dzieckiem wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem.
  • zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem niezrealizowanego lub niewłaściwie zrealizowanego kontaktu.
 • KPC art. 1050. Egzekucja czynności niezastępowalnej.
  • Na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron, sąd wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał.
  • Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czynności, sąd na wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną.
 • KPC Art. 10501. Zapłata przez dłużnika na rzecz wierzyciela sumy pieniężnej za zwłokę w wykonaniu czynności.
  • na wniosek wierzyciela, sąd może zamiast zagrożenia grzywną, po wysłuchaniu stron, zagrozić dłużnikowi nakazaniem zapłaty na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności, niezależnie od roszczeń przysługujących wierzycielowi na zasadach ogólnych.

 • Każdorazowe niezrealizowanie kontaktu lub niewłaściwe zrealizowanie kontaktu należy zgłosić na policję oraz zapisać dane funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie (stopień służbowy, imię, nazwisko, jednostkę organizacyjną). Policja oprócz sporządzenia notatki z zaistniałej sytuacji oraz próby werbalnego rozwiązania problemu innych czynności nie podejmie, w szczególności nie weźmie dziecka i nie przekaże drugiemu rodzicowi.
  • Wezwać patrol policji pod adres gdzie został niezrealizowany kontakt.
   (interwencja policji może zostać wykorzystana w sądzie przez alienatora jako nękanie oraz stresowanie jej osoby i małoletnich dzieci).
  • Osobiście zgłosić się do najbliższego komisariatu/posterunku policji i złożyć zawiadomienie u dyżurnego bądź dzielnicowego.

Na miejscu możemy prosić o podanie numeru notatki służbowej, natomiast treść otrzymamy dopiero po złożeniu wniosku na komisariacie/posterunku.
Istnieje ryzyko, że policja będzie próbowała „umyć ręce” od sprawy, strasząc konsekwencjami za bezpodstawne wzywanie organów ścigania – na straszeniu skończy się, gdyż sprawa dotyczy nierealizowania prawomocnego wyroku/postanowienia sądu.
Zebrane dane funkcjonariuszy oraz numery notatek służbowych – należy zbierać oraz wykorzystywać w sądzie jako dowody nierealizowania kontaktów.

 • Nagrywać cały przebieg próby kontaktu za pomocą dyktafonu (oraz kamery), jako dowody do postępowań.
  • Nagrań nie można udostępniać publicznie, bez wcześniejszego ocenzurowania treści wrażliwych, w szczególności wizerunku osób, danych osobistych, teleadresowych.
  • Robić zdjęcia ze znacznikiem miejsca i czasu pod adresem próby realizowania kontaktu.

 • Zabierać ze sobą na próbę zrealizowania kontaktu osobę trzecią, którą będzie można powołać na świadka. Podstawowe wymagania i wytyczne dotyczące świadka:
  • Osoba nie będąca spokrewniona z żadną ze stron.
  • Obserwuje sytuację z bezpiecznej odległości.
  • Robi notatki, nagrywa dyktafonem, kamerą.
  • Nie odzywa się, nie wdaje w rozmowę, nie ingeruje,
  • Nie wchodzi do mieszkania, domu, na teren prywatnej posesji.
  • Nie stwarza zagrożenia, ani nawet pozorów zagrożenia.
  • Nie posiada przy sobie żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
  • W razie interwencji policji: informuje, że nagrywa; na wezwanie funkcjonariusza legitymuje się.

 • Założenie Niebieskiej Karty przy pomocy dzielnicowego lub MOPSu

 • Kontakt telefoniczny z Niebieską Linią, tel. 800120002
  • „Misją Stowarzyszenia „Niebieska Linia” jest zmiana dotychczasowych relacji interpersonalnych opartych na dyskryminacji i przemocy, tak aby wypracowywanie i upowszechnianie sprawdzonych w praktyce skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie spowodowały polepszenie jakości życia nas wszystkich.
   Głównym celem naszej działalności jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie – osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc, świadkom przemocy, zarówno dorosłym, jak i dzieciom.” (https://www.niebieskalinia.org/home)

 • Zgłoszenie na policję lub prokuraturę możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się (KK art. 207) nad rodzicem oraz małoletnim dzieckiem – szczególnie przemocy psychicznej, izolowania od członka rodziny wbrew ustawowemu (dodatkowo wydanemu w wyroku sądowym) obowiązku kontaktu między rodzicem a dzieckiem.
  • Definicja zjawiska przemocy w rodzinie:
   Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.
  • O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:
   • Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania
   • Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą
   • Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej
   • Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych”
    (Definicja zaczerpnięta ze strony internetowej Niebieskiej Linii
    http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/6-co-to-jest-przemoc)

 • Zgłoszenie na policję lub prokuraturę możliwości popełnienia przestępstwa zmuszania do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia (KK art. 190) wobec rodzica i małoletniego dziecka
  • Praktycznie dziecko i rodzic jest zmuszane do nierealizowania ustawowego obowiązku utrzymywania kontaktu oraz niemożliwości wypełnienia obowiązku kontaktu w określonym miejscu i czasie zawartym w wyroku/postanowieniu sądu.

 • Wysłanie osobie uniemożliwiającej realizowanie kontaktu przedsądowego wezwania do natychmiastowego zaprzestania działania na szkodę dóbr osobistych małoletniego dziecka oraz rodzica.

 • Złożenie pozwu cywilnego o zadośćuczynienie wyrządzonym szkodom osobistym
  • Więź z dzieckiem jest chronionym dobrem osobistym

 • Wystąpienie do Sądu Rodzinnego o przydzielenie kuratora rodzinnego na czas wydawania dziecka na kontakt lub jego realizacji:
  • Może odnieść skutek, jeżeli kosztami nadzoru kuratorskiego obciążony zostanie rodzic izolujący dziecko, bądź utrudniający kontakt:
   • Konsekwencje w postaci nadzoru obcej osoby
   • Konsekwencje finansowe
  • Osoba kuratora może być również szkodliwa dla rodzica poszkodowanego przez spisanie nierzetelnych opinii, stronniczość kuratora i inne działania niezgodne z prawem, które ciężko udowodnić – dlatego też musisz dobrze zastanowić się, czy chcesz obecności kuratora

AUTOR:

Marcin Flyaway

Copyright © 2021
Wszystkie prawa zastrzeżone – All rights reserved.
Dotyczy to również zachowania niezmiennej formy i treści utworu, zakazujące wprowadzania zmian, zniekształceń, przeinaczeń oraz nadzoru nad korzystaniem.
Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były rzetelne i kompletne, jednak nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.