Co zrobić gdy wierzyciel nie chce przyjmować wierzytelności?

Co zrobić gdy rodzic złośliwie odmawia przyjęcia alimentów i nasyła komornika?

(ten artykuł będzie skupiał się na wybranym zagadnieniu – złośliwej i celowej egzekucji komorniczej w celu wpędzania w długi i wyłudzaniu kosztów egzekucji komorniczej)

W myśl zasady:

NIE PŁAĆ, POCZYTAJ

Artykuł nie mówi jak nie płacić alimentów, bo te trzeba płacić, lecz przedstawia schemat jak pozbyć się egzekucji komorniczej oraz związanych z nią kosztów i płacić bezpośrednio wierzycielowi. Publikacja w przystępny sposób przedstawia schemat jak założyć depozyt na świadczenia powtarzające się, gdy wierzyciel pozostaje w zwłoce (nie mylić z tzw. „depozytem sześciomiesięcznym”)

Wyroki i postanowienia sądowe oraz obowiązujące prawo należy przestrzegać.

Minimalne koszty egzekucyjne wynoszą 150 zł, co w skali roku daje 1800 zł.

Zamiast jechać na wakacje, finansujesz urlop komornikowi!!!

 
 • Art. 25. Limit wysokości opłat stosunkowych Opłaty stosunkowe w sprawie nie mogą być niższe niż 150 złotych i wyższe niż 50 000 złotych. Przy ustaleniu sumy opłat w sprawie nie uwzględnia się opłat pobranych na podstawie art. 24 opłata egzekucyjna w przypadku połączenia postępowań egzekucyjnych.
 •  Art. 30. Opłata w razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania niewłaściwego dłużnika W razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi. Przepisów art. 29 opłata w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego ust. 1–3 nie stosuje się.
 • Fragment Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2010 r., III CZP 93/10 Niecelowość prowadzenia egzekucji zachodzi także wtedy, gdy nie było podstaw do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji, gdyż wierzyciel wykorzystał tytuł wykonawczy już „skonsumowany”, pozbawiony wykonalności albo wszczął egzekucję z majątku dłużnika chociaż posiadał zastaw zabezpieczający pełne zaspokojenie roszczenia, chyba że egzekucja skierowana była do przedmiotu zastawu.
Jaka egzekucja może być uznana za niecelową? Egzekwowanie nieistniejącego długu (egzekucja raty alimentacyjnej przed terminem wymagalności określonym w wyroku/postanowieniu sądu) jest niezgodne z polskim prawem – jest wyłudzeniem. Absurdalnym argumentem, często używanym przez wierzyciela jest „masz komornika, bo nie będziesz płacił”- można to porównać do nałożenia przez policjanta mandatu na kwotę 1000 zł, bo „teraz nie złamał Pan prawa, ale w przyszłości przejedzie Pan na czerwonym świetle”. Bardzo często pewne środowiska powtarzają, że „alimenty ma pobierać komornik, a Pan może przelewać prezenty” – jeżeli te słowa, są wyrażane przez komornika (funkcjonariusza publicznego, w naszej ocenie popełnia przestępstwo.
Nie ulega wątpliwości, że rodzice mają obowiązek prawny oraz moralny utrzymywać, w tym również łożyć na  swoje dzieci, poza wyjątkowymi sytuacjami – kwestię alimentacji reguluje KRiO dział III https://arslege.pl/kodeks-rodzinny-i-opiekunczy/k2/s103/ Podstawowym narzędziem jest umorzenie egzekucji komorniczej przez wierzyciela, jeżeli nie chce tego zrobić, pozostaje złożenie pozwu przeciw egzekucyjnego, a wpłaty dokonywać na depozyt ciągły (powtarzający się). Założenie „depozytu sześciomiesięcznego” w sytuacji, kiedy wierzyciel nie chce przyjmować świadczenia mija się z celem, ponieważ komornik będzie egzekwował z tego depozytu i naliczał koszty, dlatego też należy założyć depozyt dla świadczeń powtarzających się, do których komornik nie jest umocowany, a wpłata na taki depozyt jest jednocześnie zrealizowaniem świadczenie (tak jakby wierzyciel przyjął świadczenie), bez względu na to czy wierzyciel wypłacił depozyt, czy też tego nie zrobił. Działania, które należy podjąć względem: KOMORNIKA: Uzyskać od komornika (czas oczekiwania od złożenia wniosku do 7 dni, w praktyce od ręki)
 1. OBLICZENIA DLA SPRAWY
 2. KARTA ROZLICZENIOWA
 3. ZAŚWIADCZENIE O EGZEKUCJI
 4. ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZADŁUŻENIA
WIERZYCIELA:
Poprosić pisemnie (email i SMS) o podanie numeru konta do wykonania przelewu świadczenia alimentacyjnego. Ważne żeby wierzyciel był właścicielem rachunku bankowego.
Wierzyciel podaje numer rachunku Wierzyciel odmawia podania numeru rachunku lub nie odpowiada
1. Zrobić kilka dni przed terminem wymagalności (dzień miesiąca w wyroku/postanowieniu sądu) przelew na pełną kwotę alimentów – w tytule przelewu napisać zgodnie treścią wyroku, np. „alimenty na małoletnie dzieci imię i nazwisko, imię i nazwisko, sygnatura xxxxx„. 1. Jeżeli wierzyciel nie poda numeru konta bankowego lub odmówi podania go, taką wiadomość wydrukować i włożyć do swojej teczki – będzie potrzebne jako dowód.
2. Obojętnie od reakcji wierzyciela, wydrukować potwierdzenie nadania przelewu i dołączyć do wniosku do komornika o ograniczenie i zawieszenie egzekucji komorniczej. Przelew jest niebudzącym wątpliwości dowodem na spełnienie obowiązku świadczenia. 2. Wykonać przekaz pocztowy na adres zamieszkania (jeżeli jest nieznany, to na adres zameldowania) na pełną kwotę alimentów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed terminem wymagalności (tytuł przekazu jak przy przelewie bankowym).
3. Nie czekając na reakcję wierzyciela, wydrukować/skserować potwierdzenie nadania przekazu oraz dołączyć do wniosku do komornika o ograniczenie i zawieszenie egzekucji komorniczej. Przekaz pocztowy jest dokumentem urzędowym i jest niebudzącym wątpliwości dowodem na spełnienie obowiązku świadczenia.
4. Jeżeli wierzyciel przyjmie przekaz pocztowy, to poinformować komornika i wnieść o ograniczenie/zawieszenie egzekucji komorniczej, oraz pisemnie (email, sms) poprosić wierzyciela o umorzenie egzekucji komorniczej, jeśli odmówi (dowód w sprawie), to złożyć pozew przeciwegzekucyjny.
5. Jeżeli wierzyciel odmawia przyjęcia świadczenia (przelew, przekaz), złożyć do sądu wniosek o założenie depozytu ciągłego na alimenty. KPC art. 693
6. Jeżeli komornik egzekwuje pieniądze przed terminem wymagalności, wraz z zebranymi dokumentami udać się na prokuraturę i złożyć doniesienie o wyłudzaniu pieniędzy oraz łamanie prawa przez komornika – funkcjonariusza publicznego, który celowo wpędza w dług, żeby uzyskać korzyść majątkową (koszty komornicze) przy współudziale i na zlecenie wierzyciela.
7. Po założeniu depozytu sądowego i dokonaniu pierwszej wpłaty (sam fakt wpłaty jest zrealizowaniem świadczenia/obowiązku KC art. 450) złożyć pozew przeciwegzekucyjny wraz z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów.
Jeżeli wierzyciel zwróci alimenty, to jego problem, bo swój obowiązek spełniłeś, zgodnie z polskim prawem dłużnik ma obowiązek zapłacić wierzytelność, a wierzyciel przyjąć, nawet jeżeli jest to niepełna kwota i po terminie wymagalności.
 • KODEKS CYWILNY
https://arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/s1996/ Art. 450. Przyjęcie świadczenia częściowego przez wierzyciela Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes. Poniżej artykuł przedstawia w sposób skrótowy wykorzystanie narzędzia depozytu sądowego, lecz żeby go w pełni wykorzystać, należy zapoznać się w całości z:
 • Kodeks Postępowania Cywilnego, Postępowanie egzekucyjne
https://arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s726/
 • Kodeks Postępowania Cywilnego, Sprawy depozytowe
https://arslege.pl/kodeks-postepowania-cywilnego/k14/s715/ Art. 692. Właściwość sądu w sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego W sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego właściwy jest sąd miejsca wykonania zobowiązania. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania – sąd miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli zobowiązanie jest zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej, właściwy jest sąd miejsca położenia nieruchomości.   Art. 693. Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy: 1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot; 2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie; 3) dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony; 4) wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.   Art. 6931. Postępowania sądu w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego W postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.   Art. 6932. Zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
 • 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu.
 • 2. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło.
 • 3. Jeżeli przedmiotem świadczenia są pieniądze, złożenie do depozytu sądowego następuje przez wpłatę na rachunek depozytowy Ministra Finansów.
  Art. 6935. Zezwolenie na składanie przez dłużnika do depozytu sądowego dalszych świadczeń powtarzających się
 • 1. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczeń powtarzających się, a zachodzą warunki do złożenia do depozytu sądowego świadczeń już wymagalnych, sąd może zezwolić dłużnikowi na składanie w przyszłości do depozytu dalszych świadczeń w chwili, gdy staną się wymagalne. O złożeniu każdego świadczenia sąd zawiadamia wierzyciela.
 • 2. Na wniosek wierzyciela sąd uchyli postanowienie o zezwoleniu dłużnikowi na składanie do depozytu świadczeń na zasadach określonych w § 1, jeżeli wierzyciel wyrazi gotowość przyjmowania i pokwitowania odbioru dalszych świadczeń wymagalnych.
 • Kodeks Cywilny
https://arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/s1997/ Art. 450. Przyjęcie świadczenia częściowego przez wierzyciela Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego uzasadniony interes.   Art. 470. Skutki złożenia przedmiotu do depozytu sądowego Ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia.   Art. 486. Wierzyciel pozostający w zwłoce
 • 1. W razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody; może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego.
 • 2. Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie.
Do uwiarygodnienia swojego wniosku dobrze jest przygotować:
 • Zaświadczenie od komornika o braku długu, ewentualnie o wysokości zadłużenia
 • Pisemną odmowę podania numeru konta bankowego przez wierzyciela
 • Wysłanie przekazu pocztowego oraz zwrot z treścią „adresat odmawia przyjęcia przekazu pocztowego”
 • Odmowę przyjęcia gotówki do rąk
Po założeniu depozytu sądowego:
 • Poinformować wierzyciela o wpłacie świadczenia na depozyt sądowy.
 • Poinformować komornika o założeniu depozytu sądowego oraz dokonanych wpłatach z jednoczesnym wnioskiem o ograniczenie/zawieszenie egzekucji komorniczej.
 • Wysłać pismo do wierzyciela o umorzenie egzekucji komorniczej.
 • W razie odmowy, złożyć pozew przeciwegzekucyjny oraz wniosek o zwrot poniesionych kosztów
 • Zgodnie z prawem wpłacać regularnie, przed terminem wymagalności świadczenie na depozyt sądowy.
 • W razie dalszej egzekucji przez komornika (bo wierzyciel nie uznaje depozytu) złożyć doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowych komornika oraz wierzyciela (komornik – koszty egzekucyjne, wierzyciel podwójne świadczenie)
Jeden z wniosków o depozyt sądowy oraz postanowienie sądu o założeniu depozytu.

AUTOR:
Marcin Flyaway

KOREKTA:
Marek Józefowicz

Copyright © 2021

Wszystkie prawa zastrzeżone – All rights reserved.

Dotyczy to również zachowania niezmiennej formy i treści utworu, zakazujące wprowadzania zmian, zniekształceń, przeinaczeń oraz nadzoru nad korzystaniem.

Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były rzetelne i kompletne, jednak nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.