Cele Statutowe Porozumienia Ojców
 1. Obligatoryjne orzekanie opieki naprzemiennej przez sądy rodzinne;
 2. Likwidacja OZSS;
 3. Natychmiastowe zaprzestanie dyskryminacji mężczyzn i orzekanie zgodnie z istniejącym KRiO;
 4. Ustalenie obowiązujących powszechnie tabel alimentacyjnych;
 5. Tabele alimentacyjne. Alimenty orzekane nie dłużnej jak do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu 18 r.ż.  wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, na roczne okresy ale nie dłużej jak do ukończenia 25 roku życia. Obowiązek alimentacyjny obojga rodziców.;
 6. Obligatoryjne skrócenie czasu postępowań rodzinnych do maksymalnie jednego miesiąca;
 7. Natychmiastowa egzekucja prawomocnych kontaktów w dziećmi;
 8. Natychmiastowe postępowania dyscyplinarne w stosunku do sędziów dyskryminujących mężczyzn i w przypadku stwierdzenia dyskryminacji postępowanie karne i cywilne dla sędziego łącznie z wydaleniem z zawodu i wypłatą wysokich i cyklicznych odszkodowań na fundusz pokrzywdzonych dzieci i rodziców utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
 9. Państwowa pomoc finansowa alienowanym dzieciom i dyskryminowanym przez przez sądy rodzinne rodzicom;
 10. Usunięcie wszystkich plakatów z sądów, komend policji sugerujących, że wyłącznie ojciec jest powodem przemocy w rodzinie, oraz tylko ojciec powinien płacić alimenty;
 11. Zmiana prawa o natychmiastowej eksmisji (nie może być eksmisji na żądanie kobiety);
 12. Usunięcie KK przestępstwa niealimentacji (tego nie ma nigdzie na świecie);
 13. Komornicza egzekucja alimentów wyłącznie w przypadku stwierdzonych opóźnień w alimentacji. Koszty nieuzasadnionej egzekucji ponosi wierzyciel. Niedopuszczalna musi być egzekucja komornicza alimentów przyszłych. Alimenty celowo nieodebrane lub zwrócone muszą być taktowane jako zapłacone. W przypadku unikania odbioru alimentów możliwość natychmiastowego darmowego depozytu sądowego. W przypadku stwierdzenia celowego nieodbierania alimentów wierzyciel pokrywa koszty założenia i rozwiązania depozytu;
 14. STOP POMÓWIENIOM. Pomówienia o przestępstwa w czasie rozwodu np. znęcanie, przemoc psychiczna i fizyczna, pedofilia i gwałty. Musi być traktowana każdorazowo jako zawiadomienie o przestępstwie i w przypadku nie skazania pomówionego prawomocnym wyrokiem karnym traktowana jako zawiadomienie o nieistniejącym przestępstwie i karana surowo zgodnie z K.K;
 15. Osoby pomówione w trakcie rozwodu którym nie udowodniono zarzucanych czynów muszą mieć prawo do stosownych zadośćuczynień w stosunku do urzędników oraz strony. Pomówienia w trakcie rozwodu to powszechna praktyka;
 16. Alimenty nie mogą być ustalane wstecz na okres dłuższy jak jeden miesiąc wstecz. W przypadku postępowanie w sądzie trwających dłużnej, pokrywa je skarb państwa;
  1. Ustalenie natychmiastowych alimentów w wysokości określonych zgodnie z tabelą poniżej.
   1. 30 % zasiłku dla bezrobotnych na jedno dziecko
   2. 40 % zasiłku dla bezrobotnych na dwoje dzieci
   3. 50 % zasiłku dla bezrobotnych dla trzech lub więcej dzieci
  1. Alimenty w około 50 % muszą płacić również kobiety;
  2. Wsparcie prawne ojców w przypadku dochodzenia roszeń od państwa w związku z dyskryminacją;
  3. Zorganizowanie portalu wiedzy prawnej;
  4. Prowadzenie bazy danych sędziów i urzędników urzędników dyskryminującej ojców;
  5. Dbanie o pozytywny wizerunek ojców i prowadzenie polityki medialnej na podstawie Zatwierdzonych dokumentów. Niedopuszczalne jest prowadzenie akcji medialnych w imieniu Porozumienia na podstawie innych dokumentów niż mające status Zatwierdzonych. Niedopuszczalne jest prowadzenie agitacji politycznych, sporów światopoglądowych i religijnych i innych, wybiegających poza cele statutowe.  Inne organizacje ojcowskie prowadzą własną politykę medialną nic nam do tego, do chwili kiedy nie występują w imieniu całego środowiska;
  6. Wzywanie gazet, stacji telewizyjnych, organizacji, stowarzyszeń i fundacji szkalującej ojców do zaprzestania szkalowania (możliwość pozwów cywilnych);
  7. Odcinanie się jako Porozumienie od osób i organizacji, które w imieniu środowiska pokrzywdzonych ojców, łamią obowiązujące prawo, wzywają do łamania prawa, naruszają normy społecznie (walka z oszołomami);
  • Przyjmowanie informacji o nieuczciwych praktykach typu, nieetyczni prawnicy,  płatne porady prawne majce charakter oszustw i podejmowanie właściwych działań prawnych (walka z oszustami).
  • Uznanie Alienacji Rodzicielskiej za wyrafinowaną przemoc psychiczną i ściganą z KK.