Regulamin  Porozumienia Ojców

 1. Porozumienie Ojców działa w oparciu o niniejszy regulamin dalej jako Regulamin;
 2. Porozumienie działa w ramach obowiązującego prawa, nie nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowymi, związanych z płcią, wyznaniem lub brakiem wyznania;
 3. Udział w Porozumieniu jest dobrowolny, a przynależność do Porozumienia nie wymaga uiszczania jakichkolwiek opłat;
 4. Porozumienie prowadzi działalność w zakresie koordynacyjnej, doradczej i medialnej w oparciu o Cele i Statut;
 5. Działalność Porozumienia poza przedmiotem określonym w Celach i Statucie jest wykluczona;
 6. Działalność w ramach Porozumienia prowadzą Członkowie;
 7. Członkiem Porozumienia może być osoba fizyczna lub organizacji przyjętą do Porozumienia;
 8. Porozumienie nie posiada władz. Reprezentantem Członków do koordynacji bieżących spraw Porozumienia jest Grupa Koordynacyjna;
 9. Grupa Koordynacyjna nadzoruje bieżącą działalność Porozumienia i dba o przestrzeganie Statutu, Celów, Regulaminu Porozumienia;
 10. Osoby biorące udział w pracach Grupy Koordynacyjnej działają „pro bono” i nie pobierają wynagrodzenia;
 11. Bieżąca działalność Porozumienia prowadzona jest przez Grupę Koordynacyjną na podstawie rejestrowanych Dokumentów;
 12. Każdy Członek ma prawo do niezwłocznego wglądu do Statutu, Celów, Regulaminu i Dokumentów Porozumienia;
 13. Grupa Koordynacyjna spełnia funkcje Sądu Koleżeńskiego;
 14. Sąd Koleżeński usuwa niezwłocznie z Porozumienia członków których działalność jest niezgodna ze Statutem, Regulaminem, Celami lub normami współżycia społecznego;
 15. Grupa Koordynacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów;
 16. Decyzje Grupy Koordynacyjnej i Sądu Koleżeńskiego są nieodwołalne;
 17. Porozumienie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie prowadzi zbiórek pieniędzy;
 18. Porozumienie nie ingeruje w działalność Członków którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą i zbierać środki finansowe na cele statutowe. Wykluczona jest finansowa odpowiedzialność Porozumienia za działania Członków;
 19. Powoływanie się na Porozumienie i używanie Znaków Porozumienia do celów prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzanie zbiórek pieniężnych na Porozumienie jest wykluczone i będzie taktowania jako oszustwo;
 20. Porozumienie nie prowadzi działalności politycznej. Jednak współpraca z organizacjami o charakterze politycznym może dotyczyć wyłącznie Celów Porozumienia;
 21. Współpraca z organizacjami o charakterze politycznym jest nadzorowana przez Grupę Koordynacyjna na podstawie pisemnych upoważnień;
 22. Członkowie Porozumienia mogą być członkami partii politycznych i prowadzić działalność polityczną. Używanie Znaków Porozumienia do celów politycznych jest wykluczone i skutkuje natychmiastowym usunięciem Członka z Porozumienia;
 23. Grupa Koordynacyjna może wyznaczyć Członków do koordynacji bieżącej działalności w szczególności rzecznika prasowego, koordynatora biura interwencji i innych w zależności od potrzeb;
 24. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych Regulaminem obowiązuje Kodeks Cywilny.